Onze privacy voorwaarden

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website en onze dienstverlening richting jou. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsook ons online ondernemingsplan (bedrijfsplan tool), alsmede het hierin aangeboden materiaal en informatie, verklaar je als gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Als gebruiker kan je aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die onze site bezoeken en de personen die zich registreren. Wij zullen onze diensten naar beste vermogen verlenen en uitvoeren en wij zullen daarbij de zorgvuldigheid tegenover jou en derden betrachten zoals van ons verwacht mag worden. Onze diensten hebben het karakter van een ‘inspanningsverplichting’. Specifiek wijzen we je er op dat wij niet kunnen instaan voor de gevolgen van jouw gebruik van de online ondernemingsplan software. Wij kunnen niet instaan voor het niet bereiken van het beoogde resultaat en wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die mogelijk wordt geleden doordat een eventueel resultaat van deze software in de praktijk niet wordt bereikt.

Privacy statement
Wij bedanken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Onderneem Meer Academie B.V, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 17251978.

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens
We verzamelen gegevens die je op onze website invult voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, het mogelijk versturen van nieuwsbrieven en e-mails door ons of onze partners, het downloaden van de (partner-)documenten en het gebruiken van onze online ondernemingsplan software. Bij de gegevens over jou gaat het voornamelijk om gegevens zoals jouw (bedrijfs)naam, je profiel en e-mailadres. Indien je ervoor kiest deze informatie te geven, aanvaard je daarmee uitdrukkelijk dat Onderneem Meer Academie B.V. deze informatie in overeenstemming met dit privacy reglement kan verwerken en gebruiken. Bepaalde andere gegevens, zoals je IP-adres, URL-gegevens, browserinformatie, je mobiele besturingssysteem en de domeinnaam van de referentiesite worden automatisch verzamelt en opslagen wanneer je onze site bezoekt. Ook kunnen we informatie vergaren over bezoekpatronen en sitegebruik. De informatie die wij van je ontvangen, wordt gebruikt en verstrekt om de onderwerpen binnen het online ondernemingsplan voor je op te stellen, om met je te communiceren om de website te evalueren, te verbeteren en voor statistische doeleinden en onderzoek. Voor dit onderzoek kunnen we je van tijd tot tijd vragen om een online enquête in te vullen. Indien je ervoor kiest om een online enquête in te vullen en af te ronden, kunnen wij je tot slot vragen naar persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld je leeftijd. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij je ons daartoe uitdrukkelijke toestemming voor geeft of zoals beschreven in dit privacy reglement.

Cookies
Met cookies kunnen je persoonlijke voorkeuren worden bewaard en werkt de totale website beter. Wij plaatsten eigen cookies om sommige elementen te voorzien van effecten en we gebruiken cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Ook is het mogelijk dat er tijdens een bezoek aan onze website cookies van derde partijen (third party cookies) op je computer worden opgeslagen en dat deze derde partijen dan toegang hebben tot deze cookies. Wij hebben geen invloed op de plaatsing en de werking van deze third party cookies en wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Third Party Cookies
Ook is het mogelijk dat er tijdens een bezoek aan onze website cookies van derde partijen (third party cookies) op je computer worden opgeslagen en dat deze derde partijen dan toegang hebben tot deze cookies. Wij hebben geen invloed op de plaatsing en de werking van deze third party cookies en wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zo maken wij gebruik van Facebook,Twitter en Youtube. Voor meer informatie over de cookies die zij gebruiken, verwijzen we je graag naar hun website en hun informatie over privacy en cookies.

Gelinkte internetwebsites
Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor jouw gemak als gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Bescherming en bewaring persoonsgegevens
Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer en de beveiliging van onze website. We verstrekken persoonsgegevens aan deze derde partijen, maar we autoriseren deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten. Wij kunnen de beveiliging van je persoonlijke gegevens en informatie die wij via onze website van je ontvangen, met het bestaan van hackers e.d., echter nimmer verzekeren of garanderen. In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens voor de duur dat het noodzakelijk is om je onze service te kunnen verlenen, het doen van statistische analyses of om te voldoen aan wettelijke vereisten/juridische procedures. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die we verzamelen niet langer dan nodig worden bewaard.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens die je aan ons hebt aangeleverd. Gebruik daarvoor ons contactformulier met het verzoek naar ons daartoe of via het mailadres info@onlineondernemingsplan.nl. Na het verwerken van je verzoek, ontvang je per mail bericht van het uitgevoerde verzoek. Houd er wel rekening mee dat nadat wij je gegevens hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn totdat ook die back-ups worden gewist. In de meeste gevallen worden deze automatisch binnen 2 maanden verwijderd.

Recht van verzet en klachten
Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kan je bezwaar maken indien je van mening bent dat persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot ons privacybeleid neem dan contact met ons op, dit kan per e-mail via info@onlineondernemingsplan.nl. Wij zullen je vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op reageren.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of de licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar wij kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Start typing and press Enter to search